บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายจักราวุธ  สอนโกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

นายเอกลักษณ์ บุญท้าว
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

นางวราลักษณ์ บุษบง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

                                

    นางสาวอรทัย บุพโชติ                                              นางสาวไพลิน  ภูมิวัน                                              นางสาวกรรณิการ์  ศิริหลวง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                                   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                                       นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

                                                       

นายพรวิชิต  กุลวิเศษ                                                  นายสวัสดิพงศ์  ทองบ้านทุ่ม

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                          เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพท.