บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายจักราวุธ  สอนโกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

นายเอกลักษณ์ บุญท้าว
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

นางวราลักษณ์ บุษบง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

                        

      นางสาวอรทัย บุพโชติ                         นางสาวไพลิน  ภูมิวัน                     นางสาวกรรณิการ์  ศิริหลวง          นายสวัสดิพงศ์  ทองบ้านทุ่ม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                นักวิชาการศึกษาชำนาญการ             นักวิชาการศึกษาชำนาญการ          นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

                                                                                                                                 

นายพรวิชิต  กุลวิเศษ                                                        -ว่าง-                                                                 นางสาวสุพัตรา  ขันสาลี

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                          เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน                       นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพท.